0položka(y)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu

XXXXXs.r.o.
Bojnická 16/A
831 04 Bratislava
Slovenská Republika
IČ: 00000
DIČ:00000, IČ DPH: SK00000

Spoločnosť zapísaná v OR OS BA I., Vložka číslo: 56612/B Oddiel: Sro.

Všeobecné ustanovenia

Nákup v internetovom obchode internetovej adrese www.realsport.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito podmienkami.

Predávajúci: spoločnosť XXXXXXXXs.r.o, so sídlom Bojnická 16/A, 831 04 Bratislava , IČO: 0000000, IČ DPH: SK0000000. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, vložka č. 56612/B oddiel: Sro.

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.anafiori.sk.

Objednávanie tovaru

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.realsport.sk.

Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese eshop@realsport.sk)

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 2 pracovných dní bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom, za účelom potvrdenia objednávky.

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho je možné najneskôr nasledujúci deň po podaní objednávky do 9:00 hod. e-mailovou správou. V prípade, že kupujúci objednávku nezruší v tomto termíne a odoslanú zásielku nepreberie, bude predávajúci postupovať podľa bodu Neprevzatie tovaru týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Každá objednávka musí obsahovať:

 • Meno kupujúceho
 • Adresu pre doručenie tovaru
 • Telefonické číslo alebo email
 • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Dátum vystavenia objednávky

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

 • IČO a SK DIČ spoločnosti
 • Kontaktnú osobu a telefón
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platobné podmienky a ceny

Kupujúci môže vykonať platbu len platbou na dobierku.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom).

Tovar bude odoslaný kupujúcemu najneskôr do 96 hodín od potvrdenia objednávky.

V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu, maximálne do 3 týždňov.

Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdením objednávky.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

5,00 EUR pri zaslaní kuriérnou službou na dobierku (UPS)

Vrátenie tovaru

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

Lehota 14 dní sa počíta od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ (alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet.

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar či služby bez udania dôvodu v týchto prípadoch:

 • tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa)
 • tovar bol pri skúšaní zbavený reklamných štítkov alebo bol iným spôsobom poškodený

Neprevzatie tovaru

V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim, ktorý bol odoslaný kupujúcemu formou dobierky Slovenskou poštou, a.s., alebo kuriérnou službou, nebude tento tovar opätovne zaslaný kupujúcemu. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (spravidla cenu dopravy/poštovného a balného v plnej, preukázateľnej výške) a to bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U na bankový účet. K tejto sankcii bude kupujúcemu vystavená riadna faktúra, ktorá bude splatná najneskôr do 15 dní od vystavenia.

Reklamácie a servis

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný list a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.

Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.